Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı     : Ticaret Sicil Müdürü Yardımcısı
 2. Görevin Ana Amacı          : Ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Ticaret Sicil Müdürü ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı ile atanır. Müdürün görevlerinden alınmalarında da atanmalarındaki usul uygulanır. Oda yönetim kurulunun görevden almaya ilişkin teklifinin haklı gerekçelere dayandırılarak yazılı şekilde yapılması gerekir.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Ticaret Sicil Müdürüne bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: Ticaret Sicil Memuru
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter, Ticaret Sicil Müdür ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Ticaret Sicil memuru.
 7. Görev ve Yetkileri:
  • Tescil – Başvuruları T.T.K uygun olarak kayıt yapmak.
  • Tadil – Hakiki ve hükmi şahısların kayıtlarında oluşan değişiklikleri kanuna uygun olarak yapmak.
  • Terkin – Ticari işletmelerin ticareti terk işlemlerini yapmak.
  • Tahakkuk – Ticari işletmelerin Tescil, Tadil ve Terkin işlemlerinde harç makbuzlarını saklamak.
  • Resmi Yazışma – Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalarda bulunmak ve cevaplamak.
  • İnceleme Onay – Yapılan başvuruları kanuna uygun şekilde inceleyip onaylamak.
  • Dosya Arşiv – Yapılan işlemleri arşivleyip dosyalarda muhafaza etmek.
  • Ticari işletme rehini tesisini gerçekleştirmek.
  • Şirket, Şahıs ve Kooperatiflerin talepleri doğrultusunda  gerekli belgeleri (Yetki Belgesi, Taşınmaza Tasarruf Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicil  Tasdiknamesi, Ticaret Sicil Gazetesi) düzenlemek düzenlemek.
  • Yukarıda yazılan işlemlerin doğruluğunu, onayını ve Ticaret Sicil Personelinin yaptığı işlerin kontrolünü yapmak
  • Tüm Ticaret sicil işlemlerinin yürütülmesinden ve onayından sorumludur.
  • Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur
  • Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar
  • Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur
  • Ticaret sicil müdürlüğü Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 7.maddesinin 6.fıkrasına uygun olarak hareket eder.
 8. Yetkinlikler
 • Öğrenim: En az lisans mezunu olmalıdır
 • Deneyim: En az beş yıl tecrübeye sahip olmalıdır
 • Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmalıdır
 • Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 8.Maddesindeki niteliklere haiz olmak
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.

 

Referans:

Bu Yönetmelik 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.