Birim ve Hizmet

Ticaret Sicil Memuru: İlker Oğuz

 1. Görev Ünvanı    :   Ticaret Sicil Memuru
 2. Görevin Ana Amacı          :  Ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Ticaret Sicil Memuru ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesine atanır. Ticaret Sicil Memurunun görevlerinden alınmalarında da atanmalarındaki usul uygulanır. Oda yönetim kurulunun görevden almaya ilişkin teklifinin haklı gerekçelere dayandırılarak yazılı şekilde yapılması gerekir.
 1. Bağlı Olduğu Unvan: Önce Ticaret Sicil Müdürlüğüne daha sonra Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 2. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 3. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 4. Yokluğunda Vekalet Eden: -.
 5. Görev ve Yetkileri:
  • Tescil – Tadil-Terkin İşlemleri için ticaret sicil müdür veya müdür yardımcısının talimatı doğrultusunda gerekli hazırlıkları yapmak.
  • Tahakkuk – Ticari işletmelerin Tescil, Tadil ve Terkin işlemlerinde harç makbuzlarını yazmak
  • Resmi Yazışma – Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalarda bulunmak ve cevaplamak.
  • Dosya Arşiv – Yapılan işlemleri arşivleyip dosyalarda muhafaza etmek.
  • Ticari işletme rehini tesisini gerçekleştirmek için gerekli hazırlığı yapmak,
  • Şirket, Şahıs ve Kooperatiflerin talepleri doğrultusunda gerekli belgeleri (Yetki Belgesi, Taşınmaza Tasarruf Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Ticaret Sicil Gazetesi) düzenlemek
  • Tüm Ticaret sicil işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
  • Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur
  • Ticaret Sicil Müdür ve müdür yardımcısının isteği doğrultusunda rapor sunar
  • Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur
  • Ticaret Sicil Müdürlüğünce tutulan Kütük Defterlerinin doldurulmasından sorumludur.
  • Yeni Kurulan ve unvan değiştiren şirketlerin unvanlarını Bakanlık ve ticaret sicil gazetesi internet sayfasına yüklemek.
  • İhtiyaç Halinde Mersis Kayıtlarını Yüklemek.
  • Ticaret Sicil Müdürü ve Müdür yardımcısının vereceği diğer işleri yapmak.
  • Ticaret sicil müdürlüğünde çalışan personel Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 7.maddesinin 6.fıkrasına uygun olarak hareket eder.
 6. Aranan Nitelikler:

 

 • Öğrenim: En az lisans mezunu olmalıdır
 • Deneyim: En az 2 yıl tecrübeye sahip olmalıdır
 • Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmalıdır
 • Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 8.Maddesindeki niteliklere haiz olmak
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.