Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı                  :   Oda Sicil Müdürü/Memuru
 2. Görevin Ana Amacı             : Oda sicil işlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir Oda Sicil Müdürü/Memuru bulunur. Genel Sekreterlik ve birimlerin oda içindeki evrak akışını sağlamak ve Üyelerin İhtiyacı olan belgeleri (İhale belgeleri, ortaklık durumunu gösterir belgeleri, Oda kayıt belgesi vs.) tanzim etmekle yükümlüdür.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar:
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Genel Sekreter
 7. Görev ve Yetkileri:
 • Odanın kurumlar ile karşılıklı bilgi alış-verişini dokümantasyon halinde sağlamak.
 • Muamelat servisinde üyelerin rutin (SGK, Belge vs.) işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Mevzuata göre Oda’ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişileri takip ve tespit etmek. Bunların kayıt işlemlerini yürütmek.
 • Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak. Bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre Genel Sekreter onayı alındıktan sonra gerekli işlemleri yapmak.
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak. Sicil defterlerini tutmak. Üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek gerekli işlemleri yapmak.
 • Üyelerin unvanlarını alfabetik sıra içinde ve meslek gruplarına göre tasnif etmek.
 • Üyelerin talep edeceği faaliyet belgesi, sicil kayıt sureti, ihale durum  belgesi, yerli istekli belge, meslekten men edilmediğine dair belge vs. sicil kayıtlarına dayanan belgeleri ve diğer belgeleri hazırlamak
 • Kayıtlarının silinmesi ve borçlarının terkini gereken üyeleri tespit etmek,
 • Meslek Komitelerinin seçilmesi dönemlerinde seçim işlerinin aksamadan yürütülmesini sağlayacak gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.
 • Üyelerin SGK ile ilişkileri dolayısıyla talep edeceği formları sicil kayıtlarına uygun olarak hazırlamak.
 • Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalarda bulunmak ve cevaplamak.
 • Yapılan işlemleri arşivleyip dosyalarda muhafaza etmek
 • Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.
 • Rayiç (Fiyat Araştırması) tespiti yapmaktan sorumludur
 • İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur
 • Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur
 • Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar
 • Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur
 • Şahısların veya şirketlerin Bağ-Kur formlarını onaylayıp şirket ortaklık durumlarını açıklayan bilgileri inceleyerek doğruluğunu onaylamak.
 • Günlük vezne işlemlerinin yürütmek ve hesaplarını kontrol edip, gün sonunda mali işler birimine sunmak
 • Üyelerin talebi üzerine verilen belgelerin tahsilatını yapmak ve alındı makbuzu düzenlemek
 • Yeni kayıt yaptıranların kayıt ücretlerini tahakkuk ederek tahsilatını sağlamak
 • İlgili kişilerin talepleri üzerine İş Makinesi tescil işlemlerini yapmak
 • Üye aidatlarının tahsilatından sorumludur
 • İş makinelerinin yeterlilik açısından kontrolünü yapmak ve tescil işlemlerini yapmak
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek-tüzel kişi tacirlerin ve kooperatiflerin odaya kayıt işlemlerini gerçekleştirmek

 

 1. Yetkinlikler
 • Üniversite veya Yüksekokul mezunu olmak
 • En az 2 yıllık deneyime sahip olmak
 • Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmalıdır Bilgisayar ve ofis programları kullanabilmek
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak