Birim ve Hizmet

Meclis Görev Tanımları

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda  beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

Oda meclisinin görevleri

Oda meclisinin görevleri şunlardır:

 • Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
 • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
 • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
 • Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
 • Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
 • Oda iç  yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
 • Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
 • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 • Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
 • Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 
 •  İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

MECLİS BAŞKANI

    YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

 • Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,
 • Oda Meclis toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek,
 • Oda Meclis Üyelerini toplantıya davet etmek,
 • Oda Meclis toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 • Oda Meclisince alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
 • Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları İnceleme Komisyonuna havale etmek,
 • Meclis Başkanının bulunmadığı durumlarda Meclis Başkan Yardımcıları sıra ile Meclise başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. Meclis Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar,
 • Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak.

Referans:

5174 Sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” Madde 16 ve 17