Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı   :   Mali İşler Müdürü/Memuru
 2. Görevin Ana Amacı        : Odanın mali işlerini yürütmek ve Odanın nakit mevduat durumunu takip etmek, vadesi geldiğinde vadesini yenilemek ve ilgili hesaplara intikal ettirilmesini sağlamak, günlük olarak gelir ve giderlerin muhasebe programında tahakkukunu yaparak, tahsil ve  tediye fişleri düzenlemek ve çıktısını saklamak üzere yönetim kurulu kararıyla atanan bir Muhasebe Müdürü/Memuru bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Genel sekreter.
 7. Görev ve Yetkileri:
 • Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidatlarının tahsil edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve bu aidatların ait oldukları yıllar içinde tahsil edilmesini sağlamak ve zaman aşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almak.
 • Oda’nın her türlü alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işlerini yürütmek.
 • Mevzuata ve Meclis kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli Oda gelirlerini tahsil etmek ve bunlarla ilgili icra işlerini yürütmek ve takip etmek.
 • Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını ve bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak.
 • Kendisine havale edilen fişlere göre tahsilat ve tediyeyi yapar.
 • Her gün mesai saati sonunda oda sicil/veznedarın tanzim ettiği kasa raporunu kontrol edip Genel Sekreterliğin onayından sonraya bankaya yatırmak.
 • Üyelere ait belgelerin düzenlenmesinden sorumludur
 • Üye aidatlarının tahsilatından sorumludur
 • Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapar.
 • Birlikçe hazırlanan Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak, Oda’nın varlık, borç                     ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak.
 • Yıllık Bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak, tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini hazırlamak.
 • Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak.
 • Oda’yı temsilen toplantılara katılacak olanların seyahatleri ile ilgili bilet temini, sigorta,   yollukların tahakkuku ve mahsubu gibi işleri yapmak.
 • Bina, tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakımı ve onarımı için her türlü tedbirleri almak, demirbaş kayıt defteri tutmak ve kayıttan düşecekler için Genel Sekreterliğin onayını olarak gerekli işlemleri yapmak.
 • Maaş Bordrolarını hazırlamak, vergi ödemelerini takip etmek, emekli sandığı primlerini, işsizlik sigortalarının takibinden sorumludur.
 • Oda’nın gelir ve giderleri ile ilgili diğer bütün işleri Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerine göre yürütmek.
 • Odaya kayıtlı firmalara ait kapasite Raporu çalışmalarını yürütmekten sorumludur.
 • Odaya kayıtlı firmalara ait fiili tüketim, ekspertiz ve diğer ölçüm raporlarının hazırlanmasını sağlamak
 • Kapasite raporu başvurularında işyerlerini incelemekten sorumludur.
 • İş yerlerinde makine ve tesisat kontrollerini yapmaktan sorumludur.
 • Odaya alınan kırtasiye malzemelerini depolamak ve ilgili birimlere verilmesini sağlamak
 • İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur
 • Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur
 • Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur
 • Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapar.
  1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az Yüksekokul mezunu olmalıdır (Tercihen Üniversite mezunu )
 • Deneyim: En az iki yıl tecrübeye sahip olmalıdır
 • Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.