Bilgi Bankası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Odamız ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ARDEŞEN TSO) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1- VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ARDEŞEN TSO “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Merkez Mahallesi, Sahil Caddesi, No:17, Kat:2, Ardeşen/RİZE.

Telefon: 0464 715 35 24

Fax: 0 (464) 715 56 65

Web Adresi: www.ardesentso.org.tr

E-Mail Adres: ardesentso@tobb.org.tr

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ARDEŞEN TSO ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
 • Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 • Hizmet Binamızın Güvenliğine İlişkin Veriler: Odaya giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ARDEŞEN TSO ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
 • Vekâletname çıkartılması,
 • Sözleşmeli avukat bilgilerinin tutulması ve bunlar adına vekâletname düzenlenmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, etkinlik ve organizasyon yönetimi,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi,
 • Toplantı ve etkinlik davetlerinin gönderilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Resmi, Ticari ve Sosyal İştiraklerin dosyalarının tutulması,
 • EBYS Öncesi oda iç ve dış yazışmalarının dosyalanması,
 • Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
 • Arşivin tutulması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet, tv hatları, santral)
 • Ulaşım ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
 • Gider pusulası ve serbest meslek makbuzlarının oluşturulması,
 • ARDEŞEN TSO sistemine üye kaydının alınması,
 • ARDEŞEN TSO’ nun iştiraklerinin ilgili belgelerinin tutulması ve saklanması,
 • ARDEŞEN TSO nezdindeki toplantılarda fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması,
 • ARDEŞEN TSO bünyesinde yer alan web sitesi, dergi ve e-gazete basılması için fotoğraf ve haber paylaşımı
 • Dışarıdan danışmanlık alımı,
 • Projelerin yürütülmesi, proje faydalanıcılarına yönelik anket ve duyuruların yapılması,
 • Kapasite raporu müracaatlarının değerlendirilmesi,
 • Yerli Malı Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi,
 • Toplantı katılım listelerinin tutulması,
 • Disiplin soruşturmalarının yürütülmesi,
 • Sosyal medya yönetiminin sağlanması,
 • Web sitesinde haber paylaşımı ve duyuruların yapılması,
 • Üyelerimizden gelen şikayet/ talep yazılarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara iletilmesi,
 • Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
 • Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması,
 • ARDEŞEN TSO kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ARDEŞEN TSO, kişisel verilerinizi Odamız ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

7- HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçeyle, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle ardesentso@hs01.kep.tr adresi üzerinden veya Genel Sekreterliğimizde fizikken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu” doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI