Üye İşlemleri

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

  

 1. 1.Kooperatif ana sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:
 2. 2.Ana sözleşme onay tarihi
 3. 3.Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 4. 4.Kooperatifin amacı ve çalışma konuları
 5. 5.Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 6. 6.Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
 7. 7.Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
 8. 8.Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 9. 9.Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 10. 10.Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 11. 11.Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 12. 12.Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.

  
YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Beyanname Tüzel Kişi 
Kuruluş Bildirim Formu 
Taahhütname
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli : Yaklaşık 1500 Kelime (358,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 182,55 TL 

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (770,00 TL )

 

KOOPERATİF ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 

 1. 1.Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. 2.Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
 3. 3.Hazirun cetveli
 4. 4.Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. 5.Tadil mukavelesi (2 nüsha)
 6. 6.Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

 

ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli : Yaklaşık 1000 Kelime (245,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 155,40 TL (Bir Yıl Genel Kurul + TADİL)

Oda Hizmet Bedeli : (90,00 TL )

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 

 1. 1.Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. 2.Genel kurul toplantı tutanağı aslı (2 nüsha)
 3. 3.Hazirun cetveli aslı (2 Nüsha)
 4. 4.Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. 5.Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı
 6. 6.Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 7. 7.Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
 8. 8.Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan suretleri T.C.Numarası Belli (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha), 9.İkametgah (1 nüsha)
  • 10.Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • 11.Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle Yönetim Kurulu Kararı okunaklı olmalıdır.

 

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Dilekçe Örneği
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli : Yaklaşık 300 Kelime (87,50TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 310,80 TL 

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (90,00 TL )