Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı    :   Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT)
 2. Görevin Ana Amacı         : Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin koordinasyonundan üst yönetim adına sorumlu olmak,  üye, tedarikçi ve belgelendirme kuruluşu ile kurum arasındaki iletişimi kurmak. Odanın ISO 9001 standardının gereklerine uygunluğunu takip etmek ve eksik, zayıf noktaları saptayarak düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak. Kalite politikamız ve Hedeflerimiz doğrultusunda tüm bölümlerimizde kalitenin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlar ve yönetir.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: Sanayi Hizmetleri ve Oda Hizmetleri ve Mesleki Eğitim Birimi
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Mali İşler Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisinin bulunmadığı hallerde görevlerini yerine getirir.
 7. Görev ve Yetkileri:
  • Kalite Yönetim Sistemi için; referans standarda göre gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak, takibini yapmak.
  • Kalite Yönetim sistemi için gerekli prosesleri kurmak, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları Genel Sekretere rapor etmek,
  • Üye şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek, programları düzenlemek,
  • Tedarikçi değerlendirmede Mali İşler Müdürlüğünü yönlendirmek ve yardım etmek,
  • Tüm çalışmalarını odanın belirlediği kalite politikası ve hedeflerle, taahhüt ve stratejilere göre yürütmek,
  • Tüm hizmet alanında Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tespit ettiği hususlar hakkında Genel Sekreter ile görüşerek fikir birliği içerisinde çareler aramak, yol göstermek,
  • Kuruluş içi kalite tetkiklerini yıllık olarak planlamak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve sistemin işleyişi hakkında Genel Sekretere bilgi vermek. Takip  tetkiklerinin yapılmasını sağlayarak giderilmeyen olumsuzlukları “Yönetimin Gözden Geçirmesi” Toplantılarında yönetime sunmak
  • Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların tutulması ve takibi, Kalite Kayıtları Kontrolü Prosedüründe belirtilmiş tüm kayıtların kontrolü, onayı ve dağıtımı konularını ilgili prosedürlerde belirtildiği gibi takip etmek,
  • Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarına gündem hazırlayarak bunları ilgili kişilere, katılımlarının sağlanması amacıyla duyurmak,
  • Toplantı kararlarını ve sorumluluklarını takip ederek, uygunsuzlukların giderilip giderilmediği konularında yönetime rapor vermek,
  • Kalite politikasının odanın her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasının teminini sağlamak,
  • Sistemle ilgili dışarıdan veya içeriden gelen heyet, gözlemci veya tetkikçilere azami ilgi ve alakayı göstermek, rehberlik yapmak,
  • Kalite Yönetim sistemiyle ilgili dış kişi ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve odanın temsiliyetini sağlamak,
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve akreditasyon dokümanlarında ve kapsamında yer alan tüm yetki ve sorumluluklarını kullanmak ve yerine getirmekle sorumludur.

 

 1. Yetkinlikler
  • Üniversite veya Yüksekokul mezunu olmak,
  • ISO Standartları ve direktifleri konularında eğitim almış olmak.
  • Konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.
  • Planlama, organize etme, yürütme, takip etme, karar alma, sorun analizi, yönetimsel uygulamalar ve beşeri ilişkiler konularında bilgi ve yetenekli olmak,
  • Bilgisayar ve ofis programları kullanabilmek