Birim ve Hizmet

Genel Sekreter Yardımcısı : İlker Oğuz

 1. Görev Ünvanı      :   Genel Sekreter Yardımcısı
 2. Görevin Amacı    :  Odalarda, oda işlerini yürütmek ve Genel Sekreter yok iken yerine vekalet etmek üzere yönetim kurulu kararıyla atanan bir Genel Sekreter Yardımcısı bulunur. Yönetim kurulu, ihtiyaç halinde yeteri kadar genel sekreter yardımcısı atayabilir. Genel Sekreter Yardımcılarının Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olması gerekir. Asıl amacı, Oda’yı, Kanun, tüzük, yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda yönetmektir.
 3. Bağlı Olduğu Unvan:-
 4. Kendisine Bağlı Birimler: Genel Sekreter olmadığında tüm birimler.
 5. İş İlişkileri: Üst yönetim, paydaş kurumlar, üyeler ve odanın tüm birimleri ile sürekli temas halindedir.
 6. Yokluğunda Vekâlet Eden:  
 7. Genel Sekreter Yardımcısının Görev ve Yetkileri Şunlardır:

(Genel Sekreterin görevi başında bulunmadığı zamanlarda aşağıya da çıkartılmış olan Genel Sekreter görev ve yetkilerine sahiptir.)

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek
 • Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.
 • Muhasebe Müdürü tarafından hazırlanan aylık mizanı ve aktarma taleplerini, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek
 • Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
 • Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
 • Stratejik planı ve çalışan performansını etkin şekilde takip eder.
 • Genel sekreterin, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilerek devralabilir.
 • Politika konularını koordine etmek ve aylık faaliyet raporu sunumu içinde stratejik faaliyetler alt başlığında lobi faaliyetlerinin istatistiksel olarak izlenmesi
 1. Aranan Nitelikler
  • Türk vatandaşı olmak
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak.
  • Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.
  • Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  • Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koşullar aranır.
  • Genel Sekreter olmadığında genel sekreterin tüm yükümlülüklerini yerine getirir.

 

Referans:

5174 Sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” Madde 74