Raporlar

Son yıllarda yerel yönetim ve yerel planlamanın öneminin tüm dünyada arttığı görülmektedir.  Her bölgenin gerçeklerini  ortaya  koyan  ve  kaynaklarının  rasyonel kullanımına imkân veren yerel planlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bir bölgenin, ilin, sektörün ya da kuruluşun kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapma ve sürdürülebilirliğini sağlamada o bölgede yaşayan, o sektörde ya da kuruluşta çalışan kişilerin yer alması; gerek sorunların doğru olarak tespitinde, gerekse gerçekçi çözüm önerilerinin üretilmesi aşamasında önem arz etmektedir. 

SWOT (GZFT) Analizi, söz konusu ihtiyaçların tespiti ve mevcut durumun analizi konusunda  yardımcı  olacak  bir teknik  olarak  kullanılmaktadır. Amaç;  iç  ve  dış etkenleri  dikkate  alarak,  var  olan  güçlü  yönler  ve  fırsatlardan  en  üst  düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. 

Çay  sektörünün  mevcut  potansiyelini  ortaya  çıkarabilmek,  buna  bağlı  olarak mevcut ve gelecekteki amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için stratejik yönelimleri tanımlayarak  planlama  altyapısına  destek  oluşturmak  amacıyla,  Rize  Ticaret  ve Sanayi  Odası’nın  talebi  üzerine 27  Haziran  2008  tarihinde  Çay  Sektörü SWOT(GZFT) Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, sektördeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının karar alıcı pozisyonlarında bulunan yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşları  temsilcilerinin  katılımıyla MPM  yönetici  ve  uzmanı  moderatörler (kolaylaştırıcılar) eşliğinde ‘beyin fırtınası’ yönteminden yararlanılarak yürütülmüştür. 

Çalışmanın, çay sektörünün bugünkü durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik kararların verilebilmesine ışık tutması ve değişik düzeylerde görevli karar alıcıların  birbirlerinin  düşüncelerini  net  olarak  bilmeleri  ve  mevcut  iletişimin güçlenmesine katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir.

 

Çay Sektörü Swot Analiz Tam PDF Dosyası Yazı Ekindedir (Aşağıda)


Çay Sektörü Swot Analizleri

İndir (309,02 KB)