Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı            :  Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı         : Odanın kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetleri sürdürmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  sorumlusu bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Mali İşler Müdürü, İnsan Kaynakları
 7. Görev ve Yetkileri:
 • Odanın basın ile olan koordinasyonunu sağlar tüm etkinliklerin basına duyurulmasını sağlar.
 • 6 Aylık Bülten çıkarır.
 • Oda-üyeler arasında odanın misyon ve vizyon tanıtmaya ve beklentileri oda bünyesine aktarmak için bir köprü görevi görür
 • Çeşitli konularda seminer, konferans gibi toplantılarda görev alır ve organizasyon yapar.
 • Meslek Komiteleri Toplantıları ile ilgili çalışmalarda görev alır.
 • Odanın web Sitesini güncellenmesinden sorumludur.
 • Odanın düzenleyeceği dergiyi hazırlar ve tedarikçileri koordinasyonu sağlar.
 • Günlük gazeteleri ve haber sitelerini takip eder ulusal ve Bölge ölçeğinde önemli haberleri raporlandırır.
 • Basın bülteni açıklar ve basında yer almasını sağlar ve takip eder.
 • Basın arşivini oluşturur.
 • Basına verilmesi gereken ilanları organize eder.
 • Tüm Organizasyonlarda katılımcı listesi ve kaydını alır.
 • Eğitimlerdeki katılımcı listelerini ve eğitimci değerlendirme formlarının doldurulmasını sağlar.
 • Odaya gelen ve üyeleri ilgilendiren veya üyelerin bilgi sahibi olması gereken yazıları sadece Web sayfasına değil,-e-mail veya faksla da üyelere ulaştırmak.
 • Başkanın veya yardımcılarının  toplantılarda yapacakları konuşmaları/sunumları hazırlar.
 • Toplantılarda yapılan tüm konuşma metinlerine ulaşır ve dosyalar. sonuç raporu hazırlar.
 • Üye Memnuniyetinin belirlenmesinde aktif görev alır.
 • Üye memnuniyetine ilişkin kayıtlar tutar verilenlerin analizini yapar./yaptırır.
 • Oda tanıtım faaliyetlerinden sorumludur
 • Sergi ve Fuarları takip ederek  üyelere duyurur.
 • Oda Stratejik planlama faaliyetlerini yürütmekte görev alır.
 • Tüm akreditasyon ve kalite yönetim sistemine ait dokümanlarının hazırlanması çalışmalarında kalite yönetim temsilcileri ile eşgüdümlü çalışır.
 • Üye ve personelle yönelik 6 aylık aralıklarla Kalite yönetim temsilcisi ile koordineli olarak anket yapar ve raporlandırır.
 • İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur
 • Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur
 • Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar
 • Genel sekreterin vermiş olduğu diğer işleri yapar.
 • Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur.

 

 1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az Üniversite mezunu olmalıdır 
 • Deneyim: En az iki yıl tecrübeye sahip olmalıdır
 • Yasal Mevzuatlar hakkında bilgili olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.