Birim ve Hizmet

Akreditasyon Sorumlusu : İlker Oğuz

 1. Görev Ünvanı    :   Akreditasyon Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı         : TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin koordinasyonundan üst yönetim adına sorumlu olmak,  üye, tedarikçi ve belgelendirme kuruluşu ile kurum arasındaki iletişimi kurmak. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon standardının gereklerine uygunluğunu takip etmek ve eksik, zayıf noktaları saptayarak düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak. Kalite politikamız ve Hedeflerimiz doğrultusunda tüm bölümlerimizde kalite/Akreditasyonun istenilen düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlar ve yönetir.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: -Genel Sekreter
 7. Görev ve Yetkileri:
  • TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi için; referans standarda göre gerekli dokümantasyonun oluşturulmasını, uygulanmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak, takibini yapmak.
  • Kalite Yönetim sistemi için gerekli prosesleri kurmak, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
  • TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi performansı ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları Genel Sekretere rapor etmek,
  • Üye şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek, programları düzenlemek,
  • Tüm çalışmalarını odanın belirlediği kalite politikası ve hedeflerle, taahhüt ve stratejilere göre yürütmek,
  • Kuruluş içi öz değerlendirmeyi yıllık olarak planlamak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve sistemin işleyişi hakkında Genel Sekretere bilgi vermek. Takip  tetkiklerinin yapılmasını sağlayarak giderilmeyen olumsuzlukları “Yönetimin Gözden Geçirmesi” Toplantılarında yönetime sunmak
  • TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemiyle ilgili dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların tutulması ve takibi, Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü Prosedüründe belirtilmiş tüm doküman ve kayıtların kontrolü, onayı ve dağıtımı konularını ilgili prosedürlerde belirtildiği gibi takip etmek,
  • Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarına gündem hazırlayarak bunları ilgili kişilere, katılımlarının sağlanması amacıyla duyurmak,
  • Toplantı kararlarını ve sorumluluklarını takip ederek, uygunsuzlukların giderilip giderilmediği konularında yönetime rapor vermek,
  • Kalite politikası ve diğer strateji ve politikaların odanın her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasının teminini sağlamak,
  • Sistemle ilgili dışarıdan veya içeriden gelen heyet, gözlemci veya tetkikçilere azami ilgi ve alakayı göstermek, rehberlik yapmak,
  • TOBB Oda/Borsa Akreditasyon sistemiyle ilgili dış kişi ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve odanın temsiliyetini sağlamak,
  • İlgili döneme ilişkin, Odanın Stratejik Planından Yıllık iş Planlarını üretmek, izlemek, ve değerlendirmek,
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve akreditasyon dokümanlarında ve kapsamında yer alan tüm yetki ve sorumluluklarını kullanmak ve yerine getirmekle sorumludur.

 

 1. Yetkinlikler
  • Üniversite veya Yüksekokul mezunu olmak,
  • ISO Standartları ve direktifleri konularında eğitim almış olmak.
  • Konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.
  • Planlama, organize etme, yürütme, takip etme, karar alma, sorun analizi, yönetimsel uygulamalar ve beşeri ilişkiler konularında bilgi ve yetenekli olmak,
  • Bilgisayar ve ofis programları kullanabilmek