Birim ve Hizmet

Görev ve Sorumlulukları

 • Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası mevzuatına ve teamüllerine uymak, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili merciler ve/ veya resmi merciler ve / veya resmi ve özel kuruluşlar nezrinde Ardeşen Sanayi Odası mevzuatı da yer alan kurallar ve ilkeler göz önünde bulundurarak temsil etmek ve Ardeşen Ticaret Sanayi Odasının yararına davranmakla yükümlüdür.
 • Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odasının gerekli gördüğü tüm eğitim çalışmalarına katılmak ve tamamlamakla yükümlüdür.
 • Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odasına ait her türlü gizli bilgiyi saklamakla yükümlüdür.
 • Kendisine teslim edilen tüm malzemeyi, teçhizatı, araç, gereç, makine ile evrak ve belgeleri özenle korumak ve kullanmak,
 • Ardeşen TSO’nun işlem ve yazışmalarını idare etmek,
 • Ardeşen TSO tarafından verilen belgeleri tanzim ettirmek ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamak,
 • Ardeşen TSO’nun Bütçe Taslağını hazırlayarak, Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
 • Ticaret Sicili işlerini idare etmek,
 • Yapılacak yayınları idare etmek,
 • Personelin sicil dosyalarını hazırlanması ve saklanması ,
 • 5174 Sayılı Kanunun gereğince Yönetim Kurulu tarafından kendisine devredilecek olan yetkileri kullanmak,
 • Odamız Kalite Politikası Doğrultusunda çalışır. Biriminin kalite hedeflerini belirleyerek; Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürleri, prosesleri ve talimatları uygulanmasını sağlamak,
 • Ardeşen TSO personelinin sevk ve idaresi ile disiplinini sağlamak, personel arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet sunum servislerinde genel hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi servisin, temizlik düzen ve disiplinin tam ve mükemmel olması için gerekli tedbirleri alır ve denetlemelerde bulunur,
 • Serviste kullanılan araçların en iyi şekilde korunmalarını ve gereçlerin  israfına meydan verilmeyecek şekilde yerinde sarf edilmelerini denetler.
 • Birimin yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirler ve hazırlanan plan doğrultusunda personelini eğitime yönlendirir.
 • Odanın işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit eder  önleyici faaliyetleri belirler Bunları  DÖF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisi’ ne bildirir. DÖF sonucunda bulunan çözümlerin uygulamaların doğruluğunu onaylar.
 • Statü olarak alt birimlerine ait Oda işleyişi ve hizmet birimleri ile ilgili Kalite Dokümanlarını onaylamak,
 • Teamül, örf ve adetleri tespit etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
 • Ardeşen TSO Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer işleri yapmak.